foto

1 reguły prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem

Zobacz kto zatwierdza sprawozdanie merytoryczne fundacji i wzór sprawozdania finansowego – po raz pierwszy za 2019 rok nowy układ zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości! Obecne wydanie artykułu o fundacjach i stowarzyszeniach zważa szereg nadzwyczaj ważnych przemian dla fundacji i stowarzyszeń wynikających z nowelizacji ustawy.

Zobacz więcej ...

foto

wspólnota mieszkaniowa głosowanie uchwał i Ewidencja przychodów

wspólnota mieszkaniowa głosowanie uchwał i Ewidencja przychodów i kosztów kontraktu budowlanego dla potrzeb zarządzania kontraktem. Podstawowym celem artykułu jest wyobrażenie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł święty problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną.

Zobacz więcej ...

foto

Projekty unijne 2020 fotowoltaika i i Procedura

Projekty unijne 2020 fotowoltaika i i Procedura projektowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy zasady przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw,.

Zobacz więcej ...

foto

Art wyjaśni krajowego standardu rachunkowości nr 4 utrata

Art wyjaśni krajowego standardu rachunkowości nr 4 utrata wartości aktywów - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej informacji dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat również zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel.

Zobacz więcej ...

foto

Rachunkowość finansowa Podstawy prawne wystawiania faktur od

Rachunkowość finansowa - Podstawy prawne wystawiania faktur od asystenta do biegłego rewidenta! - takie leksem jest myślą przewodnią art pomocnik ds. księgowości. To pierwszy, natomiast bardzo poważny krok na drodze kształcenia zawodowego księgowych, dla osób które ostatnimi czasy pracują w działach rachunkowości albo chcą dopiero taką pracę podjąć. Słuchacze poznają podstawy rachunkowości, podstawy aktywności gospodarczej, podstawy podatków.

Zobacz więcej ...

foto

Rachunkowość budżetowa 2020 występowanie majątku obrotowego

Rachunkowość budżetowa 2020 występowanie majątku obrotowego rzeczowego należności i rozliczeń środków pieniężnych rozliczeń międzyokresowych w jednostce budżetowej celem artykułu jest przekazanie uczestnikom całkowitej znajomości w obszarze rachunkowości jednostki budżetowej funkcjonującej także w podsektorze rządowym jak i samorządowym sektora.

Zobacz więcej ...

foto

Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów Wyodrębnianie

Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów. Wyodrębnianie procesów, ośrodków odpowiedzialności i miejsc powstawania kosztów w przedsiębiorstwie. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest przedstawienie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem dodatkowo wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł poświęcony jest projektowaniu zakładowych planów.

Zobacz więcej ...