foto

Upadłość i zgłoszenia wierzytelności

Upadłość i zgłoszenia wierzytelności po 24 marca 2020 roku umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w zanim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i.

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo budowlane zmiana trybu uzyskiwania

Nowe prawo budowlane - zmiana trybu uzyskiwania upełnomocnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i drobiazgowy wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dodatkowo ich wpływ na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował.

Zobacz więcej ...

foto

W jaki sposób pertraktować z najemcą obniżenie lub zawieszenie

W jaki sposób pertraktować z najemcą obniżenie lub zawieszenie czynszu – studium przypadku skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych.

Zobacz więcej ...

foto

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych pdf ustawa przewiduje

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych pdf ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieistnienie wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a zarówno za brak prowadzenia rejestru wspólników lub nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają podobnie grzywnie, karze ograniczenia.

Zobacz więcej ...

foto

Prawo restrukturyzacyjne Analiza dotychczasowego orzecznictwa

Prawo restrukturyzacyjne - Analiza dotychczasowego orzecznictwa sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych w sprawach, w których wnioski wpłynęły po 112016 r sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne stosunki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym dodatkowo zależności wierzycieli.

Zobacz więcej ...

foto

Prawo rodzinne artykuły i pokrewieństwo

Prawo rodzinne artykuły i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, układy pośród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO również połączonych z nimi regulacji KPC to głęboki sposób omawiająca tematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze.

Zobacz więcej ...

foto

art 7 ustawy o ochronie osób i mienia i Uczestnicy procesu

art. 7 ustawy o ochronie osób i mienia i Uczestnicy procesu karnego. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny nacisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to głównie zakresu zaskarżenia dodatkowo zarzutów i wniosków odwoławczych.

Zobacz więcej ...

foto

Gospodarka odpadami BDO 2020 Logowanie i wjazd do

Gospodarka odpadami BDO 2020 Logowanie i wjazd do systemu BDO – wymogi na rzecz użytkownika Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele obiekcje i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko ewidencja odpadów ma być prowadzona drogą elektroniczną,.

Zobacz więcej ...

foto

Gmina i uchwała rady gminy o nadaniu nazwy ulicy wiedzy

Gmina i uchwała rady gminy o nadaniu nazwy ulicy wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a podobnie poszczególnych funkcji i upełnomocnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie termin zaskarżenia uchwały rady gminy do wojewody prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno.

Zobacz więcej ...

foto

Strona www jest przeznaczony wyjątkowo dla prawników pragmatyków

Strona www jest przeznaczony wyjątkowo dla prawników pragmatyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy dodatkowo aplikantów, jacy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z zakresu prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni.

Zobacz więcej ...