Jakie obowiązki informacyjne spoczywają na pracodawcy w związku z przetwarzaniem danych zawartych w dokumentacji zfśs? jest przedstawienie od strony praktycznej zadań zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące Jakie są zasady przechowywania dokumentów w części D akt osobowych? problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie m.in. Jakie dokumenty umieszcza się w części C w sytuacji dokonania sprostowania świadectwa pracy? na pytania innymi słowy można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i jakim sposobem długo takie zaświadczenie jest aktualne, oznacza to umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna oraz jak prawidłowo zabić z akt pracowniczych odpis Jakie są zasady usuwania dokumentów i danych po zakończeniu okresu ich przechowywania zgodnie z wykładnią UODO? zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie szkolenia uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. Dokumentacja pracownicza (kadrowa). Nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy. Nowe świadectwo pracy i zasady wydawania. Najnowsze zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych, dokumentacji pracowniczej i dokumentacji zatrudnieniowej. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej na śmiałych zasadach z uwzględnieniem kodeksów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów dodatkowo elektronizacji akt osobowych, zakaz kserowania dokumentów. Dokumentacja związana z czasem pracy. RODO – Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu (w dziale kadr)