Przepisy okołoustawowe wspomagające prowadzenie procedur przetargowych

Artykuł o zamówieniach publicznych z pewnością będzie przydatny w codziennej pracy adwokatów radców prawnych sędziów pracowników administracji a zwłaszcza osób zajmujących się tematyką.

Przygotowanie postępowania o


Dzięki artykule zamawiający dowiedzą się jakim sposobem planować zamówienia publiczne by zrealizować je w sposób w największym stopniu skuteczny i uniknąć zarzutu podziału zamówienia.

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne Prawo


Artykuł o zamówieniach publicznych jest przeznaczona na rzecz wszystkich uczestników postępowania o zamówienia publiczne tj. również zamawiających w jaki sposób i wykonawców. Obejmuje.

Zobacz więcej

Skuteczna oferta zamówieniach


Artykuł ma istota praktyczny. Obejmuje dlatego swym zakresem nie tylko informacje teoretyczne przecież podobnie przykłady zastosowania przepisów w praktyce i porady autorki – doświadczonego.

Zobacz więcej

Wzory pism zamówieniach


Nie każda zakład pracy w szczególności ta jaka nie ma dużego doświadczenia w zamówieniach publicznych ma wystarczające własne zasoby tak aby sprostać wymogom zamawiającego. Na szczęście.

Zobacz więcej

Najnowsze artykuły

foto

Istota i potrzeba coachingowego

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice względem profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – budowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena wyników Coachingowy styl zarządzania a przywództwo Ukazanie relacji.

Kategoria: Coaching
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Upadłość i zgłoszenia wierzytelności

Upadłość i zgłoszenia wierzytelności po 24 marca 2020 roku umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w zanim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Umowa umowa deweloperska jakim sposobem sprawdzić do wszystkich

Umowa - umowa deweloperska jakim sposobem sprawdzić do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, tymczasem też do inwestorów, dla jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Nowe prawo wezwanie do udzielenia

Nowe prawo wezwanie do udzielenia informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co zawiera prawo własności intelektualnej dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

foto

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże ustrzec

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie prawne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny innymi słowy usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

Nowe prawo budowlane zmiana trybu uzyskiwania

Nowe prawo budowlane - zmiana trybu uzyskiwania upełnomocnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i drobiazgowy wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dodatkowo ich wpływ na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

Jakie obowiązki informacyjne spoczywają

Jakie obowiązki informacyjne spoczywają na pracodawcy w związku z przetwarzaniem danych zawartych w dokumentacji zfśs? jest przedstawienie od strony praktycznej zadań zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

W jaki sposób pertraktować z najemcą obniżenie lub zawieszenie

W jaki sposób pertraktować z najemcą obniżenie lub zawieszenie czynszu – studium przypadku skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych pdf ustawa przewiduje

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych pdf ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieistnienie wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a zarówno za brak prowadzenia rejestru wspólników lub nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają podobnie grzywnie, karze ograniczenia.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

foto

Prawo restrukturyzacyjne Analiza dotychczasowego orzecznictwa

Prawo restrukturyzacyjne - Analiza dotychczasowego orzecznictwa sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych w sprawach, w których wnioski wpłynęły po 112016 r sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne stosunki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym dodatkowo zależności wierzycieli.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Co jeszcze mamy ciekawego

Artykuł o zamówieniach publicznych z pewnością będzie przydatny w codziennej pracy adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji, a zwłaszcza osób zajmujących się tematyką w praktyce. Artykuł uwzględnia wszystkie zmiany, uchwalone od poprzedniego wydania, w tym m.in. nowele:- z r., jaka ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady WE z w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje albo podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy WE i WE. Wprowadza ona zmiany dotyczące zwiększenia transparentności udzielania zamówień publicznych, wsparcia rozwiązań innowacyjnych lub wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw; zmiana obowiązuje zgodnie z którą biegłemu przysługuje wynagrodzenie, jakie pokrywa Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami działu tytułu III ustawy z o kosztach sądowych w kwestiach cywilnych; zresztą Krajowa Izba Odwoławcza może powołać biegłego z osób wpisanych na listę biegłych sądowych prowadzoną poprzez prezesa trafnego sądu okręgowego, jeżeli ustalenie stanu faktycznego sprawy wymaga wiadomości specjalnych; zmiana obowiązuje jaka z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza – pozycja jak dotąd wskazanymi w ustawie – wykonawców będących osobami fizycznymi, a także wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną albo osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza czyli urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo powierzania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez okres roku od momentu uprawomocnienia się wyroku; zmiana obowiązuje od roku.

Czytaj więcej